دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

فهرست افرادآقای دکتر محسن اسدی لاری
استاد
مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان،دپارتمان اپیدمیولوژی
asadilariiums.ac.ir

خانم دکتر زهرا مجد جباری
استاد
مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان
Zahra.madjdyahoo.com

آقای دکتر محسن اسدی لاری
استاد
مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان و دپارتمان اپیدمیولوژی
خانم دکتر زهرا مجد جباری
استاد
مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان
خانم دکتر مژگان عسگری
استاد

asgari.miums.ac.ir
خانم دکتر میترا مهرآزما
استاد
بیمارستان حضرت علی اصغر
mehrazma.miums.ac.ir
خانم دکتر مریم ابوالحسنی
دانشیار
بیمارستان شهید هاشمی نژاد
abolhasani.miums.ac.ir
خانم دکتر رویا قدس
استادیار
مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان
ghods.roiums.ac.ir
آقای دکتر جعفر کیانی
استادیار
دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه ایران
kiani.jaiums.ac.ir
خانم دکتر نسرین شایان فر
دانشیار
بیمارستان حضرت رسول اکرم
shayanfar.niums.ac.ir
خانم دکتر مهشید پناهی شمس آباد
استادیار
بیمارستان فیروزگر
panahi.miums.ac.ir
خانم دکتر ماندانا رحیمی
استادیار
بیمارستان شهید هاشمی نژاد
rahimi.miums.ac.ir

آقای دکتر محسن اسدی لاری
استاد

خانم دکتر زهرا مجد جباری
استاد

آقای دکتر علیرضا صادقی پور
استاد

خانم دکتر میترا مهرآزما
استاد

آقای دکتر علی زارع مهرجردی
استاد

آقای دکتر محسن رضوی
دانشیار

خانم دکتر فروغ هاشمیخانم دکتر مژگان عسگری


خانم دکتر میترا مهرآزما


آقای دکتر علیرضا صادقی پور
استاد

خانم دکتر مریم ابوالحسنی


خانم دکتر رویا قدس
هیات علمی مرکز
دانشگاه ایران
rghods77yahoo.com
خانم دکتر لیلی سعیدنژاد زنجانی
استادیار

saeednejad.liums.ac.ir

خانم المیرا قیطانچی
کارشناس مرکز

elmira.gheytanchigmail.com
خانم الهام کلانتری
کارشناس مرکز

kalantary.elhamgmail.com
خانم سیما ساکی
کارشناس مرکز

simasaki1997yahoo.com
خانم فهیمه میرشریفی
کارشناس مرکز

f.mirsharifi65gmail.com